Obchodní podmínky

Podmínky pro objednávky

= tedy Obchodní podmínky


Základní ustanovení:

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává eshop Stredovekezbrane.cz tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:


Provozovatelem (a tedy prodávajícím) internetového obchodu na www.stredovekezbrane.cz - kterým je David Havlíček (Žižkova 93, 588 13 Polná, IČO 71948881, DIČ CZ-8602134783).

E-mail:  Telefon: + 420 728 642 959 - dále jen "provozovatel"


OSVČ je zapsána v registru živnostenského podnikání 370701 - Magistrát města Jihlavy

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1.7.2006 - č. j. ŽÚ/U3896/2006/SV; Evid. č. 370701-51563


a


Zákazníkem je kupující osoba, která uskuteční objednávku přes internetový obchod provozovatele. Dále jen "zákazník"


Zákazník má za povinnost přečíst si a seznámit se s "Obchodními podmínkami". Odesláním objednacího formuláře na tomto e-shopu s nimi bezvýhradně souhlasí a potvrzuje, že se s nimi seznámil a rozumí veškerým jejich ustanovením.


Provozovatel si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


Objednání zboží:

Zboží, které si chce zákazník objednat vkládá do virtuálního košíku, pomocí tlačítka „vložit do košíku“, které se nachází vždy v detailu příslušného produktu.


Objednávka je prováděna odesláním vyplněného objednacího formuláře na stránkách e-shopu, ke kterému lze přejít pomocí kliknutí na tlačítko „objednat zboží“ v sekci „Košík“.


Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře.


Po odeslání objednávkového formuláře přijde na e-mail zadaný zákazníkem zpráva, v níž je nutné kliknout na potvrzovací odkaz, čímž je objednávka ze strany zákazníka potvrzena a odeslána ke zpracování provozovateli.


Uzavření kupní smlouvy:

Kupní smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem je uzavřena potvrzením odeslání zboží ze strany provozovatele, toto potvrzení je odesláno na emailovou adresu zákazníka. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany provozovatele nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Kupní smlouva může být uzavřena v českém či slovenském jazyce. Zboží je zasíláno pouze na území ČR.


Zákazník je srozuměn s tím, že provozovatel není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží nacházející se v eshopu provozovatele, tedy že vystavení zboží v eshopu provozovatele není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.


Formulář pro objednání obsahuje název zboží, jeho množství, cenu, způsob platby, cenu dopravy a prostor pro vyplnění údajů k identifikaci zákazníka. Identifikačními údaji zákazníka požadovanými v objednávkovém formuláři jsou jeho jméno, příjmení, ulice a č.p., město a psč.


Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu provozovatele je konečná a je včetně všech poplatků s prodejem souvisejícími (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH.


Při okolnostech, u nichž by měl být brán zřetel, je provozovatel oprávněn požádat zákazníka o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky před uzavřením kupní smlouvy.


Veškeré skutečnosti uváděné zákazníkem do poznámky v objednávkovém formuláři (je-li tak v eshopu umožněno) či zaslané e-mailem jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu provozovatele s nimi, v případě jeho nesouhlasu nebo nepotvrzení souhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti provozovatele splnit jakýkoliv požadavek zákazníka vyjádřený v objednávce, zašle provozovatel zákazníkovi nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky zákazníkem provozovateli a jejím následným potvrzením provozovatelem.


Práva a povinnosti smluvních stran:

Provozovateli vzniká uzavřením kupní smlouvy povinnost odevzdat objednané zboží zákazníkovi, zároveň tak vzniká povinnost zákazníka, aby za toto boží zaplatil provozovateli sjednanou cenu.


Zákazník má povinnost, aby převzal zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.Nevyzvedne-li si zákazník zásilku zaslanou na dobírku, závaznost objednávky tak nekončí, (viz Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Nevyzvedne-li si zákazník zboží objednané na dobírku, bude kontaktován za účelem uhrazení nákladů za uskladnění a dopravu nevyzvednuté zásilky. Nebudou-li pak náklady zákazníkem uhrazeny do 10 pracovních dnů, bude mu účtována smluvní pokuta 250 Kč, která může být následně vymáhána.


Provozovatel smí nevyřidít objednávku zákazníkovi, který v minulosti nepřevzal zásilku na dobírku. Takový zákazník je kontaktován k platbě předem. Neučiní-li tak do 7 dnů, je objednávka stornována.


Zákazník má právo stornovat objednávku, nebyla-li objednávka dosud odeslána. Zákazník je provozovatelem informován vždy emailem o odeslání objednávky na kontaktní email zadaný při vytvoření objednávky.

 


Pokud je nezbytné, aby z důvodů, které jsou na zákazníkově straně, bylo zboží dodáváno jinak, než bylo ve smlouvě stanoveno, je provozovatel oprávněn požadovat veškeré náklady s tímto doručováním spojené po zákazníkovi.


Poštovné a dodání:

Před objednáním zboží má zákazník v sekci košík možnost si zvolit způsob platby.


Při objednávání zboží je k jeho prodejní ceně připočítáno poštovné, jehož výše záleží na vybraném způsobu platby. Tato výše je uvedena nad objednávkovým formulářem.


Pokud si zákazník vybere možnost platby předem na účet a objednávku potvrdí pomocí kliknutí na potvrzovací odkaz v zaslaném e-mailu, jsou na jeho e-mail zadaný v objednávkovém formuláři následně zaslány údaje k platbě. Zboží je v tomto případě zákazníkovi odesláno poté, co provozovateli na účet uhradí konečnou částku uvedenou v e-mailu s údaji k platbě.


Zboží je zasíláno pomocí České pošty, je-li to možné, jako tzv. cenné psaní. Je tedy nutné si ho standardně vyzvednout na vaší konkrétní poště.


Doba dodání je závislá na České poště - tedy od dvou dní do jednoho týdne. Není-li výslovně u daného zboží uvedeno jinak. Zboží od nás je odesláno do dvou dnů od objednávky (dobírka) či do dvou dní od připsání peněz na náš účet (při zvolené platbě předem).


Zboží je zasíláno pouze na území ČR.


Pokud si chcete objednat zboží z jiné země, kontaktujte nás (viz kontakt), jistě se domluvíme.


Nebude-li zboží skladem při objednání většího množství kusů od jednoho druhu, informujeme vás o tom na e-mail zadaný při objednávce...


Přechod vlastnického práva a platební podmínky:

Zákazník není povinen hradit provozovateli zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.


Zboží bude zákazníkovi dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet provozovatele je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.


K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z provozovatele na zákazníka dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.


Zákazník výslovně souhlasí s možností zaslání dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Nebojte se nakupovat přes internet, tento druh prodeje umožňuje zákazníkům vybrat si zboží v pohodlí domova a využívá ho stále více lidí po celém světě.


Chcete-li zrušit provedenou objednávku, kontaktujte nás (viz kontakt).


Zboží lze vrátit bez udání důvodů v souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. do 14 dnů po obdržení zásilky. Peníze vrátíme buď složenkou či bankovním převodem.


Odstoupí-li zákazník od smlouvy, odešle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.


Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).


Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši zákazník.


Zákazník odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.


Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží zákazníkem, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží zákazníkovi.


Podmínky pro vrácení peněz:

- Zboží nesmí být poškozené a musí být bez známek užívání a schopné dalšího prodeje.

- Zboží musí být odesláno zpět do 14 dní od obdržení zásilky


Reklamace, práva z vadného plnění a záruka za jakost:

V případě oprávněné reklamace nás kontaktujte.


Reklamace probíhá v souladu s právním řádem platným v ČR.


Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.


Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


Záruční doba běží od odevzdání věci zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.


Ochrana osobních údajů:


Chráníme vaše osobní údaje


Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů z titulu zpracování osobních údajů za účelem uzavření kupní smlouvy a že je v celém rozsahu přijímá.


Závěrečná ujednání:

Veškeré vztahy těmito smluvními obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.


V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.


Vzniklé spory mezi Zákazníkem a Provozovatelem je možno řešit i mimosoudní cestou. V takovém případě Zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete například tady. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu pak Stredovekezbrane.cz doporučuje Zákazníkovi nejdříve pro vyřešení situace využít kontakt na Provozovatele.


Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


Kontakt na provozovatele:

David Havlíček

Žižkova 93

Polná

58813


IČO: 71948881

DIČ: CZ-8602134783


E-mail: 

Mobilní telefon: 728 642 959


Nebo lze použít kontaktní formulář.